Aday Eğitim Reformu

18.12.2020     Ar & Ge     2547

“Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışı ile hâkim ve savcılar ile adayların yetkinliklerini artırmak üzere eğitim odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; yeniden kurulan Türkiye Adalet Akademisinin mevcut eğitim müfredatı ve eğitim sistemini revize etmek amacıyla ihtiyaç analizi yapmak üzere dokuz akademisyenden oluşan Akademisyen Kurulu ile 21 Haziran 2019 tarihinde çalışmalara başlanmıştır.

Bu süreçte; öncelikle 2925 hâkim-savcı ve adayın katılım sağladığı meslek öncesi eğitim değerlendirme anketi uygulanarak veriler raporlanmış, Akademi’de daha önce eğitim gören adaylar ve ders veren eğiticiler ile görüşmeler yapılmış; Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ziyaret edilerek görüş ve değerlendirmeleri alınmış; Ankara, İstanbul, Antalya ve Erzurum’daki ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri, barolar ve hukuk fakülteleri ziyaret edilerek toplantılar gerçekleştirilmiş, son olarak geniş katılımlı bir çalıştayla elde edilen bulgular değerlendirilerek nihai olarak “Meslek Öncesi Eğitimin Analizi ve Yeni Bir Model Önerisi’’ raporu hazırlanmıştır. Rapordaki öneriler doğrultusunda beceri temelli eğitimin esas alınacağı bir eğitim müfredatı oluşturulmuştur.

Rapordaki öneriler doğrultusunda meslek öncesi eğitim müfredatı; mesleğin gerektirdiği bilimsel ve teknik konular, kişisel gelişim ve meslek etiği olmak üzere üç temel alanda; Ceza Hukuku Uygulamaları, Özel Hukuk Uygulamaları, İdari Yargılama Usulü Uygulamaları, Anayasa ve İnsan Hakları Hukuku Uygulamaları, Uluslararası Adalet Uygulamaları, Kişisel Gelişim Uygulamaları ve Adalet Yönetimi Uygulamaları şeklinde yedi ana başlık olarak belirlenmiştir.

Eğitim reformunun ikinci basamağında ise; belirlenen müfredat kapsamında; uygulama temelli, interaktif yöntem ve teknikleri içeren eğitim materyalleri oluşturmak üzere eğiticiler için meslek öncesi eğitim modülleri; adaylar için el kitaplarının yazımı çalışmalarına başlanmıştır. Tamamlanan modüller ve el kitapları pilot uygulamalar sonrasında her dönem güncellenerek kalıcı biçimde kullanılacak, böylelikle bir yandan eğiticilerin bilgi aktarımı açısından birlik ve yeknesaklık oluşturulacak, diğer taraftan adayların özellikle mesleğin ilk yıllarında yararlanacakları önemli bir kaynağa sahip olmaları sağlanacaktır.

Bu itibarla; Türkiye Adalet Akademisi uygulamalı ve interaktif eğitime uygun yöntem ve teknikler içeren sabit materyalleri oluşturmak ve geliştirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.

 

“Meslek Öncesi Eğitimin Analizi ve Yeni Bir Model Önerisi’