Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi

18.12.2020     Ar & Ge     1136

Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Adalet Akademisinin yararlanıcı konumunda olduğu Proje 13 Mart 2019 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.

Projenin genel amacı; “Türk yargısını daha da güçlendirmek ve ceza adaleti alanında uluslararası standartlar ve Avrupa standartları ile uyumunu sağlayarak yargıyı daha verimli, etkili ve görünür kılmaktır.”

Projenin Özel Amaçları:

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Ceza adaleti kurumlarının ve hukuk çalışanlarının AİHS hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadını uygulaması konusunda kapasitesinin geliştirilmesi ve insan hakları hukuku konusunda işbirliklerini ve farkındalıklarını artırmaktır.

Proje kapsamında Türkiye Adalet Akademisinin “eğitim bileşeni” bağlamında eş yararlanıcı olarak yürüttüğü faaliyetler şu şekildedir:

 1. Yargı eğitimi ve TAA'nın ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Avrupa Konseyi temsilcileri ve uzmanları eğitim ihtiyaç analizine veri elde etmek amacıyla 21-23 Ekim 2019 tarihlerinde TAA’ya bir ziyarette bulunmuş ve Akademinin bütün birimlerinin temsilcilerinden oluşan 22 katılımcı ile görüşmeler yapmıştır.
 2. Eğitim ihtiyaç analizine yönelik veri elde etmek amacıyla 6-8 Ocak 2020 tarihleri arasında İzmir ve Ankara illerindeki adliyeler, bölge adliye mahkemeleri ve diğer yargısal kurumlara yönelik ziyaretler gerçekleştirilmiş ve toplam 67 temsilci ile görüşmeler yapılmıştır.
 3. TAA için Barselona’da yer alan İspanya Yargı Okulu ve Madrid’de yer alan Hizmet-içi Eğitim Birimine 11-14 Kasım 2019 arasında çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Bu çalışma ziyareti hem ihtiyaç analizi raporuna veri elde edilmesine hem de TAA’nın eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına katkı sağlamıştır.
 4. Elde edilen verileri içeren ve Avrupa Konseyi tarafından hazırlanarak TAA tarafından uygun bulunan eğitim ihtiyaç analizi raporu ile TAA’nın kendi bünyesinde oluşturulan Akademisyen Kurulunun hazırladığı “Meslek Öncesi Eğitimin Analizi ve Yeni Bir Model Önerisi” isimli rapordan elde edilen benzer bulgular sonucu TAA’nın eğitim reformu çalışmaları proje ile entegre olmuştur.
 5. TAA’nın raporlar doğrultusunda oluşturulan eğitim müfredatı kapsamında “Savcılık Uygulamaları” dersine yönelik eğitim modül ve materyallerinin geliştirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Grubun ilk toplantısı 12-13 Mart 2020 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya katılım sağlayan TAA yönetimi ve eğiticileri ile AYM, Yargıtay ve Ankara'da ilk derece mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcılar, TAA eğiticileri tarafından tasarlanmış olan modüllerin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için Avrupa Konseyi uzmanları ile birlikte çalışma yürüterek taslak modülleri hazırlamıştır. Pilot uygulamalar sonrasında modüller nihai hale getirilecektir.
 6. Proje kapsamında TAA’nın çevrimiçi eğitim platformu bünyesinde bir e-kütüphane oluşturulması faaliyeti kapsamında 25 Ağustos 2020 tarihinde uzman tarafından “TAA Elektronik Kütüphanesi İçin İhtiyaç Analizi Raporu” hazırlanmıştır. Rapor doğrultusunda Akademide Kütüphane Danışma Kurulu ve Stratejik Planı oluşturulmuştur. Proje kapsamında çevrim içi kütüphane oluşturulmasına yönelik ihale süreci başlatılmıştır.
 7. TAA’nın raporlar doğrultusunda oluşturulan eğitim müfredatı kapsamında “Ceza Mahkemeleri Uygulamaları” dersine yönelik eğitim modül ve materyallerinin geliştirilmesi için yeni bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu, Ceza Mahkemeleri Uygulamaları dersinin taslak eğitici modüllerini tamamlamıştır. Pilot uygulamalar sonrası modüller nihai hale getirilecektir.
 8. TAA’nın yeniden yapılandırılması ile ilk kez oluşturularak faaliyete geçirilen Ölçme ve Değerlendirme Merkezinin kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan online toplantılar sonrası uzman tarafından taslağı oluşturulan Eğitim Değerlendirme Kılavuzu nihai hale getirilecektir.
 9. TAA için proje kapsamında uzman tarafından hazırlanan ve interaktif eğitim yöntemlerini içeren Eğitici Kılavuzu taslağı nihai hale getirilmiştir.
 10. 15 Ekim 2020 tarihinde TAA’nın eğitim müfredatında yer alan “Sulh Ceza Hâkimliği Uygulamaları” ve “Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar Yazımı” derslerine yönelik eğitici modül ve materyallerinin yazımı konusunda temel ve alt başlıkların belirlenmesi ve işbölümü yapılması amacıyla görevli Akademi hakimleri ve Avrupa Konseyi uzmanları ile online toplantı gerçekleştirilmiştir. İki derse yönelik taslak modüller tamamlanmıştır. Pilot eğitimler sonrası gözden geçirilerek nihai hale getirilecek ve basımı gerçekleştirilecektir.
 11. 15-19 Mart 2021 ve 22-26 Mart 2021 tarihlerinde toplam 39 hâkim ve savcıya yönelik eğitici eğitimi programı düzenlenmiştir.
 12. Proje kapsamında “Ceza Yargılamasında Gerekçe, Ceza Soruşturma ve Kovuşturma Süreçlerinde Usuli Güvenceler ve Koruma Tedbirleri ile Tutuklamaya Alternatif Tedbirler” konulu 3 HELP modülünün Türkçe dilinde ulusal adaptasyonu sağlanmıştır.
 13. 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde HELP kapsamında adaptasyonu yapılan 3 modüle yönelik eğitici eğitimi programı yapılmıştır. Anılan HELP modüllerine yönelik yapılacak eğitimlerle 300 hâkim ve savcının eğitilmesi için planlamalar tamamlanmıştır.
 14. Proje kapsamında Gerekçelendirme konusunda bazı temel eserlerin çevirisinin yapılması için çalışmalar devam etmektedir.
 15. AİHS 5. Madde ve gerekçeli karar konularında meslek içi eğitim modüllerinin hazırlanması için çalışmalara başlanmıştır.

 

PROJENİN SOSYAL MEDYA HESAPLARI

• Facebook hesabı: Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

• Instagram hesabı: cas_projesi

• Twitter hesabı : @project_cas

• YouTube hesabı: Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

• E-mail hesabı : cas.ankara@coe.int