İnsan Hakları Merkezinin Görevleri

22.01.2021     İnsan Hakları     1344

İnsan Hakları Merkezinin görevleri:

a) Hâkim ve savcılar ile adayların insan hakları konusundaki farkındalıklarını artırmak ve eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla seminer, çalıştay, kongre, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek.

b) İnsan hakları konusunda simülasyon, atölye çalışmaları, sertifika programları, kurgusal duruşma ve benzeri eğitim etkinlikleri düzenlemek.

c) İnsan Hakları Merkezi Kütüphanesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

İnsan Hakları Merkezinin Amaç:

Amacımız, hâkim  ve savcı adaylarının Avrupa İnsan Hakları Hukuku Uygulamaları ve AYM’ye Bireysel Başvuru hakkında farkındalıklarını artırmak ve eğitim yoluyla bilgi, beceri ile yetkinliklerin aktarılması suretiyle insan hakları konularında iyi bir uygulamaya sahip olmalarını sağlamaktır.

AİHM içtihatları ve AYM’nin bireysel başvurularla ilgili kararları; hukuk metodolojisi ve hukuki argümantasyon, yorum kuralları, mantık bilgisi ve muhakeme becerisinin geliştirilmesi açısından da önemsenmekte ve iyi uygulamalar ışığında adaylarla paylaşılmaktadır. Bu çerçevede aktarılan bilgiler ve örnek kararlar gerekçe yazma becerisini de geliştirmektedir. Mahkemelerin gerekçelerini oluştururken AİHM uygulamalarında belirtilen ilkeler doğrultusunda yorum ve uygulama yapmalarının önemine vurgu yapılmaktadır. Anayasa ve AİHS’deki normatif düzenlemelerin ulusal mevzuatımız ve doğru uygulamalarımızla somutlaştırılarak yorumlanması suretiyle özümsenmesi amaçlanmaktadır.

Hangi somut durumların AİHS ve Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilişkili olduğu konusunda farkındalık sağlanmaktadır. AİHM ve AYM’ye yapılan başvurularda, bu mahkemelerin başvuruları inceleme yetkisinin kapsamı, değerlendirme kriterleri verilen kararların ne tür sonuçlar doğurduğu hakkında adayların bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Avrupa Konseyi bünyesinde yer alan, Hukuk Uygulayıcıları için İnsan Hakları Eğitimi Programı (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals, HELP), Avrupa Konseyi tarafından hukukçulara yönelik geliştirilmiş bir eğitim platformudur. HELP’in amacı hâkimlere, savcılara ve avukatlara Avrupa insan hakları standartlarına dair eğitim sunmaktır. Bu program Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin sürekli evrilen standartlarını ve içtihatlarını güncel olarak takip etmeyi sağlamaktadır. HELP tam olarak Avrupa’daki tüm hukukçulara yüksek kaliteli ve özel eğitim araçları sunmayı amaçlamaktadır.