Yargı Kararlarında Gerekçelendirme

10.12.2020     Ar & Ge     1414

Türkiye Adalet Akademisi “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışı esasında çalışmalarını sürdürmekte; meslek öncesi ve meslek içi eğitim sistemini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütmektedir. Bu çerçevede Akademinin eğitim faaliyetlerinin temel amacı yargıya duyulan güveni artırmak ve yargısal sorunların çözümüne katkı sunmaktır.

Günümüzde gerekçe, hukuk devleti ilkesinin zorunlu bir gereği ve temel bir hak olarak kabul edilmekte;  “Gerekçeli Karar Hakkı” adil yargılanma hakkının temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Söz konusu hak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesi kapsamında korunmaktadır. Bunun gibi 1982 Anayasası’nın 36’ncı maddesindeki “hak arama hürriyeti” ve 141’inci maddesindeki “kararların gerekçeli olması” ilkesi kapsamında anayasal güvenceye alınmıştır.

Karar yazımına ve hukuk metodolojisine uygun bir hukukî gerekçelendirmenin temelinde kaleme alınmış yargı kararlarının ortaya konulması ve denetlenebilmesi, taraflara ve kamuoyuna açıklanarak onlar tarafından benimsenmesinin sağlanması ve hukuk biliminin geliştirilmesi bağlamında yararları bulunmaktadır. Ayrıca hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesi gereğince yargı kararlarının anlaşılabilirliği ve mantıklı bir temele dayandırılması, vatandaşlar ve yargının temel süjelerinin adalete olan güvenini artıracaktır.

Bu itibarla 3 yıl sürmesi planlanan ‘‘Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışmasına’’, hâkim ve savcılar ile hâkim ve savcı adaylarının, yargı kararlarının gerekçelendirilmesi konusunda yetkin mesleki bilgi ve beceri gibi donanımlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla 16 Ekim 2020 tarihinde başlanmıştır.

Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması Broşürü