“HÂKİM SAVCI EĞİTİMİNDE YENİ ARAYIŞLAR” SAHA ZİYARETLERİ

20.09.2022     Ar & Ge     56

Türkiye Adalet Akademisince adalet ve yargı hizmetlerinin etkinliği ve kalitesinin artırılmasını sağlamak üzere “yaşam boyu öğrenme” felsefesine uygun olarak; yeni eğitim metotları uygulanmak suretiyle meslek içi eğitimin kapasitesinin artırılması ve hâlihazırdaki uygulamanın gözden geçirilerek uzaktan eğitim teknolojilerinin de kullanıldığı yeni yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen “Hâkim Savcı Eğitiminde Yeni Arayışlar” çalışması kapsamında hazırlanacak ihtiyaç analizi raporuna esas olmak üzere saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.   

Ankara saha ziyareti kapsamında Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın belirli birimleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakülteleri ile Ankara Adliyesi ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.