Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

21.01.2021     Ar & Ge     333

2021-2027 dönemini kapsayan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Üçüncü Döneminin 2021-22 yılları programlaması kapsamında önerilen ve 5.000.000,00 Euro bütçeli proje önerisi, yargı ve temel haklar alanında Avrupa Birliğine Katılım Ortaklığı Belgesi ile Türkiye İlerleme Raporlarında, ayrıca ulusal kalkınma ve eylem planları ile Adalet Bakanlığının strateji belgelerinde öncelik verilen birçok konuyu ele almaktadır.

- Proje kapsamında, öncelikle Türkiye Adalet Akademisinin eğitim müfredatı ile eğitim modül ve materyallerinin AİHS hükümleri ile AİHM ve AYM uygulamaları ışığında insan hakları ilkeleri temel alınarak gözden geçirilerek güncellenmesi, eksik derslerle ilgili eğitim modül ve materyallerinin de aynı bakış açısıyla oluşturulması hedeflenmektedir.

- Projede ikinci olarak; Türkiye Adalet Akademisi tarafından hali hazırda kullanılmakta olan uzaktan eğitim sisteminin kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Uzaktan eğitim sisteminin ne derece önemli olduğu Covid-19 pandemi sürecinde daha iyi anlaşılmıştır.

- Projenin bir diğer hedefi, hâkim ve savcılar ile adayların, adli süreçte yer alan çocuklar ile şiddet ve cinsel suç mağduru kadınlara yönelik süreçlerle ilgili farkındalıklarını artırmaktır. Bu kapsamda, kırılgan gruplara dâhil olan bu kişilerle ilgili gerekli tedbir ve kararların ivedi bir şekilde alınarak uygulanması ve adli süreçte ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

- Projenin hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanında farkındalık yaratmaya yönelik bir diğer hedefi, hâkim ve savcılar ile adayların, adil yargılanma hakkı ve bu kapsamda gerekçeli karar hakkı konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilerek AİHM kararlarını temel alarak uygulama yapma kabiliyetlerinin artırılmasıdır.

- Proje kapsamında son olarak Türkiye Adalet Akademisinin insan hakları temelinde eğitim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını amaçlamaktadır.

Proje faaliyetleri sonucunda, Türkiye Adalet Akademisinin eğitim kapasitesinin güçlendirilmesi ve insan hakları temelinde yeniden yapılandırılması sağlanabilecek, böylece hâkim ve savcıların ve adayların AİHS hükümleri ile AİHM kararları ışığında uygulama yapma becerileri ve farkındalıkları da artırılmış olacaktır.