Çalışmanın Ana Bileşenleri

25.01.2021     Ar & Ge     309

1.4.1.Yargı Kararlarında Yazım Usulü Ve Gerekçelendirmenin Değerlendirilmesi

Alt bileşenler:

- Gerekçeli karar ile ilgili ulusal mevzuat ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay içtihatlarının belirlenmesi ve analizi

- Gerekçeli kararın kanuni unsurlarının belirlenmesi

- Yargı kararlarının yazımı ve gerekçelendirilmesi bakımından uygulamadan örneklerin analizi ve geliştirilmesi gereken yönlerin belirlenmesi

Yöntem:

- Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği ve Hukuk Fakülteleri temsilcilerinin, Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylar aracılığıyla ihtiyaç analizi yapılması ve bunların raporlanması

1.4.2. Mukayeseli Hukuk Araştırması

Alt bileşenler:

- Gerekçeli karar ile ilgili Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası belgeler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının belirlenmesi ve analizi

- Mukayeseli hukuk yöntemiyle hukukî gerekçelendirme teorilerinin analizi ve tespit edilecek ilke ve usullere dayalı eğitim modellerinin belirlenmesi

- Alman, Amerikan, Fransız, İngiliz, İtalyan ve İsviçre yargı kararlarındaki gerekçelendirme yöntemlerinin ve stratejilerinin belirlenmesi ve analizi

Yöntem:

- Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği ve Hukuk Fakülteleri temsilcilerinin, Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylar aracılığıyla analiz yapılması ve bunların raporlanması

- AİHM’in karar yazım birimi ile Alman, Amerikan, Fransız, İngiliz, İtalyan ve İsviçre yargısından her dereceden olmak üzere temsilcilerin katılımıyla düzenlenecek çalıştaylar aracılığıyla analiz yapılması ve bunların raporlanması

- “Hukuki Gerekçelendirmede Uluslararası Akademik Yaklaşımlar” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi

1.4.3.Kararların Yazımında Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi

- Yargı kararlarının yazım usulü ve içeriği ile gerekçelendirilmesi bakımından sistemli olarak şekil ve içerik açısından standartlarının belirlenmesi

- Yargı kararlarının yazımı ve gerekçelendirilmesi bakımından eğitim içeriklerinin belirlenmesi

Yöntem:

- Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği ve Hukuk Fakülteleri temsilcilerinin, Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylar aracılığıyla analiz yapılması ve bunların raporlanması, kurulacak internet sitesi aracılığıyla ilgililerin görüşlerinin iletilmesine imkan tanınması

- “Gerekçeli Karar Hakkı” başlıklı ulusal bir sempozyum tertip edilmesi

1.4.4.Yargı Kararlarında Yazım Dilinin Geliştirilmesi

Alt bileşenler:

- Yargı kararlarının gerekçelerinin yazım usulleri ve içerik gereklilikleri bakımından uygulamadan örnekler ışığında Türkçe kullanımının analizi ve geliştirilmesi gereken yönlerin belirlenmesi

Yöntem:

- Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu üyelerinin ve gerektiğinde ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylar aracılığıyla analiz yapılması ve bunların raporlanması

- “Yargı Kararlarının Dili” başlıklı ulusal bir sempozyum tertip edilmesi

1.4.5.Eğitim Modellerinin Belirlenmesi Ve Uygulanması

Alt bileşenler:

-Yargı kararlarının yazımı ve gerekçelendirilmesi bakımından eğitim modellerinin belirlenmesi ve ilgili bilimsel eserlerin belirlenmesi

- Eğitici havuzu oluşturulması ve eğiticilerin eğitimi

- Eğitimler Düzenlenmesi

Yöntem:

- Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları aracılığıyla analiz yapılması, eğitim materyallerinin, rehber ve kılavuz gibi belgelerin geliştirilmesi

-Eğitimlerde hatalı ve doğru örneklemeler seçilip bu metinler üzerinden metin merkezli karşılaştırmalı bir el kitabı veya kılavuz çalışması yapılması

- Yargı kararlarının yazımı ve gerekçelendirilmesi konularıyla ilgili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca eserlerden oluşan kitaplık oluşturulması

- Eğiticiler tarafından hâkimler, savcılara meslek içi eğitimler verilmesi

- Çalışma boyunca geliştirilen eğitim modelleri ışığında hâkim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimlerinin yeniden yapılandırılması

1.4.6.Farkındalık Çalışmaları

Alt bileşenler:

-Gerekçeli karar konusunda hâkimlerin, savcıların, hâkim ve savcı adaylarının, avukatların ve hukuk fakültesi öğrencilerinin farkındalıklarının artırılması

-Gerekçeli karar konusunda vatandaşların farkındalıklarının artırılması

Yöntem:

-Ulusal düzeyde yargının tüm paydaşlarının ve ilgili kurumların katılımı ile “Yargı Kararlarında Gerekçelendirme” ana temalı açılış konferansının tertip edilmesi

-Yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylar sonucu hazırlanan raporların yayımlanması

-Sempozyumlarda sunulan tebliğlerin kitap haline getirilerek yayımlanması ve dağıtılması

-Gerekçeli karar hakkına ilişkin vatandaşları bilgilendiren broşür hazırlanması

-TAA yönetiminde çalışmaya özgü bir internet sitesi ile sosyal medya hesaplarının geliştirilmesi ve çalışma boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi