Çalışmanın Amacı

25.01.2021     Ar & Ge     221

Çalışmanın genel amacı;

Türk yargısında karar yazma tarzının sistemli bir biçimde yeniden oluşturularak standartların belirlenmesi ve geliştirilmesidir.

Buna ek olarak karar yazma tarzının oluşturulması ve geliştirilmesinde hadisenin (vaka, iddia ve savunma) anlaşılır ve objektif yazımıyla özellikle yargı kararlarının gerekçelendirilmesinin çok yönlü olarak değerlendirilmesi, hukuki nitelendirmede bilimsel yöntemlerin dikkate alınması, tüm paydaşların katılımıyla üretilecek ve farklı yönleri de yansıtacak çözümler neticesinde somut adımlar atılması da çalışmanın genel amaçları arasındadır.

 

Çalışmanın özel amaçları;

Gerekçeli karar yazımıyla ilgili mevcut durum analizlerinin yapılması, ortaya çıkan ve iyileştirilmesi gereken hususların tespit edilmesi ve bunlara ilişkin çözümlerin geliştirilmesi,

Yargı kararlarının yazım tarzında ortak bir sistematiğin oluşturulması ve bu kapsamda hadise (vaka, iddia ve savunma), hukuki mesele ve nitelendirme ile hükmün doğru bir şekilde yazılmasının sağlanması,

Yargı kararlarında Türk dilinin temel kuralları dikkate alınarak hukuki terim ve kavramlar kullanılarak alana özgü yazım dilinin geliştirilmesi,

Kararlarda tarafları ve toplumu tatmin edici, ayrıntılı, hukuki ve maddi gerekçenin ortaya konulması ve bu şekilde denetimle görevli yargı mercilerinin denetim yapmalarının kolaylaştırılması,

Konunun tüm paydaşlarının, bu çalışmaların yürütülmesi ile çıktılarının benimsenerek uygulamaya yansıması için birlikte hareket etmelerinin sağlanması,

Mukayeseli hukuktaki en iyi uygulama örneklerinin belirlenmesi, analiz edilmesi ve bunların Türk hukuk sistemi ve adli teşkilatına uyarlanarak uygulamaya yansıtılması,

Ulusal ve uluslararası mevzuat ile yargı içtihatlarının gözden geçirilmesi, uyumlaştırmanın sağlanması amacıyla gerekli olması durumunda mevzuat değişikliği önerisi getirilmesi ve bunların eğitim yoluyla uygulamaya aktarılması,

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde bilimsel toplantılar düzenlenmesi, eğitimler verilmesi, yayınlar hazırlanması,

Tüm paydaşlarla birlikte başta hâkim ve savcılar olmak üzere kamuoyunda, bu çalışmayla ilgili farkındalık oluşturulmasıdır.